Στην περιοχή Βατσουνιάς Καρδίτσας υπάρχουν δύο υδρομαστεύσεις σε υψόμετρο 900μ και 800μ περίπου. Από τις υδρομαστεύσεις αυτές ξεκινά το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο της Βατσουνιάς που ακολουθεί υπογείως κατά μήκος τον δασικό δρόμο και καταλήγει στη δεξαμενή αρδεύσεως που βρίσκεται στο υψόμετρο 550μ.

Το υδροηλεκτρικό έργο χρησιμοποιεί αυτά τα νερά του αρδευτικού δικτύου, τα οποία τελικά καταλήγουν πάλι στη δεξαμενή αρδεύσεως μετά τη διέλευσή τους από τη δεξαμενή εξισορρόπησης κυκλικής διατομής εξ οπλισμένου σκυροδέματος 300 m3 - που βρίσκεται δίπλα στο δασικό δρόμο σε υψόμετρο 780μ, τον αγωγό προσαγωγής ύδατος Φ500 με χαλύβδινο μήκος περίπου 1800μ - που υπόγεια ακολουθεί κατά μήκος τον δασικό δρόμο και τον οικίσκο παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος διαστάσεων 8,5 Χ 10,0 μ και 3,0 Χ 4,0 μ περίπου - που βρίσκεται και αυτός δίπλα στον δασικό δρόμο και σε υψόμετρο περίπου 570μ.

Τα νερά μετά τη διέλευση τους από το σταθμό, όπου χρησιμοποιούνται για την κίνηση του υδροστρόβιλου και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 600KW, καταλήγουν στην υπάρχουσα δεξαμενή άρδευσης, όπου ανάλογα με τις ανάγκες διατίθενται για άρδευση μέσω αρδευτικού δικτύου ή αποδίδονται στη φυσική ροής τους στο ποτάμι Πάμεση. Η συνολική υψομετρική διαφορά από τη δεξαμενή μέχρι την είσοδο στον υδροστρόβιλο είναι 210μ.

Η ποσότητα του νερού που υπάρχει και μπορεί να συγκεντρωθεί είναι για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο πάνω από 600 m3/h για τους δε υπόλοιπους μήνες οι διαθέσιμες ποσότητες νερού είναι πολλαπλάσιες της ποσότητας του καλοκαιριού.

Το έργο υλοποιήθηκε στη διάρκεια των ετών 1998 και 1999. Οι τελευταίες εργασίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος 2000, οπότε και τέθηκε το έργο σε λειτουργία. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 900.895,08 €.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον υδροηλεκτρικό σταθμό σε ημερήσια βάση είναι 12.240 kWh και σε ετήσια βάση, που εξαρτάται από τη διαθέσιμη ποσότητα του νερού, είναι 3.980.000 kWh.

Για την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από το φυσικό χώρο του έργου στη ΔΕΗ χρειάστηκε να κατασκευαστεί καινούριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως το Μουζάκι, την πιο κοντινή πόλη.

Ο χώρος κατασκευής του έργου είναι ιδιοκτησίας του Δασικού Συνεταιρισμού Βατσουνιάς, ο οποίος ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση της έκτασης, τόσο για τη δεξαμενή και τον αγωγό όσο και για τον οικίσκο της γεννήτριας. Οι επεμβάσεις που έγιναν στο φυσικό περιβάλλον ήταν ελάχιστες και σε καμία περίπτωση δεν μείωσαν την ομορφιά της περιοχής.

Στα άμεσα σχέδια της Κοινοτικής Επιχείρησης Λαϊκής Βάσης είναι η διαμόρφωση του αυλείου χώρου του οικίσκου παραγωγής, καθώς και η δημιουργία πάρκου αναψυχής, το οποίο θα επισκέπτονται μαθητές από όλες τις γύρω περιοχές και θα ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση και λειτουργία παρόμοιων έργων, ενώ ταυτόχρονα θα χαίρονται την ομορφιά του φυσικού τοπίου.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου σημαντικού έργου στην περιοχή συμβάλει στην τουριστική της ανάπτυξη, αφού συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την επιμόρφωση των επισκεπτών πάνω στη λειτουργία και την απόδοση των υδροηλεκτρικών έργων.